0 ks
0,00 €
Informácie 0948 157 390 obchod@fotopasce-fotopasca.sk
Prihlásiť sa Registrácia

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškerý nákup a prodej zboží realizovaný prostřednictvím webových stránek www.fotopasce-fotopasca.sk, a to mezi společností RICOM secure s.r.o., IČ: 08572852, se sídlem v Liberci, Na Bělidle 1135, 460 06, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 44230, (dále jen "dodavatel") a zákazníkem.

1. Objednávka zboží

1) Seznam zboží na stránkách www.fotopasce-fotopasca.sk je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě objednávky.

2) Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

3) Odeslaná objednávka zboží je nabídkou na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. 

Zrušení objednávky

4) Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do závazného potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

2. Akceptace smlouvy a zaslání zboží

1) U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem, které je akceptací nabídky na uzavření kupní smlouvy.
.
2) Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele. 

3) Závazným potvrzením objednávky je potvrzující e-mail o dostupnosti zboží a jeho expedici. Okamžikem odeslání tohoto potvrzení je uzavřena kupní smlouva. S ohledem na skutečnost, že dodavatel se ve většině případů spojí se zákazníkem před expedicí telefonicky, není výše uvedeným vyloučeno, že k akceptaci nabídky dojde dodavatelem telefonicky.

4) Po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné tuto změnit či zrušit jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají, nebo v případě, že zboží je trvale nedostupné.

Dodací lhůta

5) Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

6) Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé Slovenské republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Náklady na dopravu jsou vždy již součástí objednávky.

7) Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku.

Převzetí zboží

8) Zákazník si prohlédne zboží při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, zákazník v případě, že zboží odmítne převzít, sepíše za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechá si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

9) Podepsáním dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Dodavatel proto vyzývá zákazníka, aby případné mechanické poškození před podpisem pečlivě zkontroloval.

10) Místem plnění ze všech smluvních vztahů, včetně vztahů se zahraničním prvkem, je Tovární 319, 471 54 Cvikov a v případě osobního odběru odběrní místo prodávajícího uvedené na www.fotopasce-fotopasca.sk určené kupujícím v objednávce.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

11) Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

3. Reklamace

1) V případě, že je u popisu zboží stanovena záruční doba za jakost zboží, může zákazník v záruční době uplatnit práva ze záruky - reklamaci. Tak se postupuje i v případě, je-li u zboží uvedena doba, po kterou lze věc použít.

2) V případě, že zboží má při převzetí vadu, byť se tato projeví až později, tato vada zakládá právo zákazníka z vadného plnění. Zákazník je oprávněn toto právo uplatnit v době 24 měsíců od převzetí zboží. Tímto nejsou dotčeny povinnosti dodavatele ze záruky za jakost.

Záruční doba

3) Záruční doba za jakost zboží počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.

4) Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

5) Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

6) Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není v souladu s občanským zákoníkem poskytnuta záruka. V takovém případě mají zákazníci garantována pouze práva z vadného plnění v rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce, případně dovozce zboží do ČR. 

7) V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má právo zboží reklamovat postupem reklamace.

Práva z vadného plnění

8) Nemá-li zboží při převzetí vlastnosti stanovené zákonem, tedy není-li dodána v odpovídajícím provedení dle popisu zboží nebo nevyhovuje-li věc právním předpisům České republiky, může zákazník požadovat i dodání nového zboží nebo odstoupit od smlouvy, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ani nepožádá o dodání nového zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na opravu věci. Na uplatnění těchto nároků se použije postup při reklamaci, přičemž primárním vyřízením je oprava věci.

9) Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady po dobu 24 měsíců.

Postup reklamace

10) V případě reklamace zákazník postupuje tak, že nejprve kontaktuje e-mailem (objednavky@ricomsecure.cz) dodavatele. Obvykle do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu, konkrétně adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší bydlišti zákazníka, či adresa, kam zákazník zašle reklamované zboží, a formulář "průvodka reklamovaného zboží". Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky, ze kterých není patrné, z jakého důvodu byly doručeny dodavateli, budou vráceny odesilateli.

11) Je nutné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad o nákladech této přepravy). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace

12) Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

13) Lhůta pro vyřízení reklamace je dle ust. § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, třicetidenní.

14) Všechny oprávněné reklamace, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží, dodavatel automaticky řeší výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, dodavatel se zavazuje v co nejkratším termínu zboží objednat nebo umožnit výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro zrychlené řešení reklamace výměnou za nový kus do 30 dnů od zakoupení musí být reklamované zboží vráceno v originálním obalu a kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství, manuálů, atd.). Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození.

4. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení od smlouvy

1) Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

2) Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

3) Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty uvedené v odst. 2 tohoto článku.

Právo dodavatele na odstoupení

4) Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží od subdodavatele. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

5) Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, dodavatel mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které dodavatel od zákazníka obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání dodavatelem nabízený). Pro vrácení plateb dodavatel použije stejný platební prostředek, který použil zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník výslovně neurčí jinak. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

6) Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu objednavky@ricomsecure.cz nebo písemně v provozovně dodavatele.

7) Při odstoupení od smlouvy zákazník uvede číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předloží originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, z jakého důvodu byly dodavateli zaslány, budou vráceny odesilateli.

8) Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

9) V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

10) V případě odstoupení od smlouvy nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží.

11) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

„Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: RICOM secure s.r.o., IČ: 08572852, se sídlem v Liberci, Na Bělidle 1135, 460 06

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží, č. objednávky .. .. .. ..

Datum objednání/datum obdržení: .. .. .. ../.. .. .. ..

Jméno a příjmení zákazníka - spotřebitele: .. .. .. ..

Adresa zákazníka - spotřebitele: .. .. .. ..

Bankovní účet, na který má být peněžní částka vrácena: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Podpis zákazníka - spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě): .. .. .. ..

Datum: .. .. .. ..

5. Ochrana osobních údajů spotřebitele

1)         Dodavatel zpracovává osobní údaje zákazníka pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem zákazníka za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil zákazník souhlas.

 

2)         Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji dodavatele, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem dodavatel nakládá s osobními údaji zákazníka, jaké informace o zákazníkovi ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv zákazníka v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

 

3)         V souvislosti se zpracováním osobních údajů dodavatel prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

Více na: ZÁSADY PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6. Mimosoudní řešení sporů se spotřebitelem

 

1)         Zákazník, jenž je spotřebitelem, je oprávněn v případě, že se domnívá, že je jednáním dodavatele poškozen, obrátit se na emailovou adresu objednavky@ricomsecure.cz.

 

2)         Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě zákona č. 378/2015, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má zákazník rovněž právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

 

3)         Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi dodavatelem a zákazníkem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

 

4)         U České obchodní inspekce má zákazník možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.

 

5)         Zákazník může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

 

6)         Zákazník může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jen zákazník žijící v EU.

 

7)         Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

 

8)         V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

 

9)         Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

10)       Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, www.uoou.cz.


7. Závěrečná ustanovení

1) Odchýlení se od VOP je možné pouze písemným souhlasem obou stran. Doplňující či odlišné podmínky obchodního partnera se na smluvní vztahy uvedené v těchto VOP neaplikují.
Znění těchto VOP může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

2) Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním odesláním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

3) Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání dle těchto VOP a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k zobrazení na webových stránkách www.fotopasce-fotopasca.sk a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkovi.

4) Komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou na e-mailové adrese objednavky@ricomsecure.cz nebo telefonním kontaktem, pokud se strany nedohodnou jinak. Dodavatel rovněž může být kontaktován na telefonní lince +421 0948 157 390

5) Smlouva je uzavřena v českém jazyce, přičemž bude u dodavatele uložena ve formě objednávky a jejího potvrzení, které zákazník obdrží na e-mail. Zákazník nebude mít přístup do kupní smlouvy uložené u dodavatele.

6) Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.fotopasce-fotopasca.sk.

7) Veškeré smluvní vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem se řídí českým právem, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8) Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti ode dne jejich zveřejnění.

V Praze dne 18. 2. 2020

Novinky

Novinky

Fotopasca OXE HORNET 4G - novinka v GSM fotopasciach!

23.04.2024 - Vážení priatelia, dovoľte nám predstaviť Vám skvelú novinku na trhu, a to fotopascu s odosielaním foto OXE HORNET 4G. Fotopasca OXE HORNET 4G vďaka naozaj skvelým fotografiám, kvalite... Více...


WoHi - uvedenie novej značky outdoorových produktov na trh

12.02.2024 - Vážení priatelia, milí zákazníci, je nám obrovskou cťou predstaviť Vám novú značku outdoorových produktov na slovenskom trhu. Ide o produkty popredného svetového výrobcu outdoorového... Více...


Monitoring jaguárov v parku La Amistad

31.01.2024 - Nezisková organizácia Justice for Nature dlhodobo používa fotopasce OXE WiFi Lovec v spolupráci s RICOM secure s.r.o., za účelom monitoringu jaguárov amerických v medzinárodnom parku La... Více...


NOVINKA - Polohovací držiak pre fotopasce

17.10.2023 - Dovoľujeme si Vám predstaviť horúcu novinku tohtoročnej jesene, polohovateľný držiak fotopasce. Tento skvelý model nadchne každého z vás svojou jednoduchosťou a jednoduchou... Více...


Další novinky


Recenze

OXE Tarantula WiFi 4K - model 2023, podrobná recenzia!

23.11.2022 - OXE Tarantula WiFi 4K je novinkou pre rok 2023. Prinášame vám podrobnú recenziu tohto produkt. Více...


Návod na prepojenie fotopascí OXE WiFi Lovec a OXE Viper s mobilnou aplikáciou

12.07.2022 - Vážení priatelia, používatelia fotopascí OXE WiFi Lovec RD3019 a OXE Viper, pripravili sme pre vás inštruktážny video návod, vďaka ktorému ľahko, rýchlo a bez problémov spárujete... Více...


OXE VIPER - podrobná recenzia

12.10.2021 - Ahoj kamaráti, priatelia fotopascí, milovníci lovu. Radi by sme vám predstavili prevratnú novinku od spoločnosti OXE, ktorú sme v minulých mesiacoch testovali a na... Více...


OXE Gepard II - model 2022 podrobná recenzia!

01.10.2021 - 2022 OXE Gepard II posunutie limitov Ahoj priatelia, kamaráti, užívatelia a priaznivci fotopascí. V letných mesiacoch sa stalo niečo úplne neočakávané.... Více...


Další recenze


Tieto internetové stránky používajú technológiu cookies na zaistenie správnej funkčnosti webu a skvalitnenie ponúkaných služieb. S vaším súhlasom, ktorý nám udelíte kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ súhlasíte s využívaním cookies a odovzdaním údajov o správaní na webe pre zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch. Personalizáciu a cielenú reklamu si môžete podrobnejšie nastaviť alebo kedykoľvek vypnúť. Viac informácií o spracovaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.

Upraviť nastavenia